Vedtekter

Her er vedtekter for Svelvik frivilligsentral, sist vedtatt av Kultur og byutviklingsutvalget 06. juni 2017.

§ 1. FORMÅL.

Frivillig aktivitet høyner livskvaliteten, tryggheten og tilhørigheten for hele svelviksamfunnet, og engasjementet gir den enkelte en kontinuerlig læring og egenutvikling.

Svelvik Frivilligsentral skal skape og være en møteplass for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet i Svelvik, basert på enkeltpersoner, foreninger og lag, menigheten, det offentlige og andre med interesse for frivillighet.

Frivilligsentralen skal ivareta de frivillige, rekruttere nye, og bidra til å gjøre det enklere å delta i frivillig aktivitet.

§ 2 EIERE AV FRIVILLIGSENTRALEN.

Svelvik kommune står som eier av Svelvik Frivilligsentral.

§ 3 ÅRSMØTE/POLITISK BEHANDLING.

Årsmøtet er sentralens øverste organ. Kommunens politiske utvalg for kultursaker er sentralens årsmøte. Styreleder og daglig leder i frivilligsentralen har møte- og talerett i årsmøtet.

Årlig politisk sak fremmes innen utgangen av juni hvert år med godkjenning av regnskap og årsmelding. Øvrige saker fremmes av styret etter behov.

§ 4 STYRET.

Styret er frivilligsentralens øverste ledelse mellom årsmøtene, jfr. § 3.
Styret velges og får sin fullmakt fra årsmøtet.
Styret skal bestå av 5 medlemmer pluss varamedlemmer i alle grupper:

- 2 fra Svelvik kommune + vara, valgt av årsmøtet
- 1 representant fra de eldres organisasjoner + vara, valgt av politisk utvalg for eldre
- 2 fra lag og foreninger/frivillige + vara

Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.

Styret skal føre møteprotokoll, og har regnskaps- og budsjettansvar for sentralen. Styret skal ansette frivilligsentralens leder, og fastsetter dennes lønn innenfor rammen av gjeldende budsjett og retningslinjer. Styret har ansvar for å sette mål for driften, å utarbeide handlingsplaner og rapporter i henhold til målene, samt påse at driften av sentralen skjer i samsvar med retningslinjene.

§ 5 DAGLIG LEDER.

Daglig leder er leder av frivilligsentralens daglige drift, etter instruks gitt av styret. Vedkommende sørger for en best mulig daglig drift av virksomheten, basert på de vedtatte handlingsplaner og budsjetter. Videre sørger daglig leder for saksforberedelse til og sekretærfunksjon for styret.

Saker av prinsipiell karakter eller av stor betydning for sentralen skal alltid forelegges styret. Kan ikke dette gjøres uten vesentlig ulempe, kan daglig leder treffe en avgjørelse i samråd med styrets leder. Styret skal da snarest underrettes om avgjørelsen.

§ 6 VIRKSOMHET.

Frivilligsentralen skal stimulere til økt lokal frivillighet i Svelvik, gjennom oppstart av tiltak, samarbeid, mobilisering og samordning av frivillig aktivitet. Sentralens virksomhet skal være å utvikle denne til et kraftsenter og en møteplass med fokus på mangfold og bredde i lokal- og nærmiljøet. Det skal legges vekt på å styrke engasjement og deltakelse på det lokale frivillighetsområdet, for å ivareta de lokale ønsker og behov.

Den frivillige innsatsen skal ikke erstatte lovpålagte kommunale tjenester.

Frivilligsentralen og de frivillige skal ikke ta i mot betaling for frivillige tjenester som ytes utover direkte utlegg.

§ 7 FINANSIERING.

Driften av Svelvik Frivilligsentral baserer seg på statlig tilskudd på 60 % av budsjettet, og en lokal finansiering på 40 % som i hovedsak dekkes opp av Svelvik kommune.

Dersom ikke den lokale andelen oppfyller minimumsbeløpet i forhold til statens tidligere krav om 40 % finansiering, garanterer Svelvik kommune for det manglende restbeløpet.

§ 8 ENDRING AV VEDTEKTENE.

Vedtektsendringer gjøres av årsmøtet etter innstilling fra styret.

2024 © Svelvik frivilligsentral